VLAN, Trunking, VTP

VLAN, Trunking, VTP

Ở bài này, mình sẽ giới thiệu một chức năng khá quan trọng ở switch đó là VLAN và VLAN Trunking, thường được triển khai trong mạng LAN. Mình sẽ đưa ra những điều quan trọng mà các bạn cần nhớ thôi.

Nội dụng:

1. VLAN

2. Trunking

3. VTP

Chúng ta bắt đầu:

1. VLAN
Virtual LAN (VLAN) là một nhóm thiết bị mạng có cùng broadcast domain.
Hiểu đơn giản là khi một thiết bị trong VLAN 1 gửi gói broadcast thì tất cả các thiết bị trong VLAN 1 đều nhận được gói tin đó


2.  VLAN Trunking
Một switch có thể được chia nhiều VLAN, để vận chuyển các VLAN giữa các switch ta dùng đường Trunk. Ta có thể cấu hình 2 chuẩn đường trunk là:
–         Loại 1: Theo chuẩn của Cisco: được gọi là ISL
–         Loại 2: Theo chuẩn của IEEE: được gọi là 802.1Q
Switch Cisco hỗ trợ cả 2 kiểu đóng gói là ISL (Inter-Switch Link) và IEEE 802.1Q. Kiểu đóng gói 802.1q thường được sử dụng nhất, vì trong hệ thống mạng không phải lúc nào ta cũng chỉ dùng chỉ switch của cisco.
Ở kiểu đóng gói 802.1q, có 1 khái niệm gọi là native VLAN, được tạo ra để tích hợp với các dòng switch đời cũ không hỗ trợ VLANs. Native VLAN làm việc theo cơ chế sau:
–         Frame thuộc native vlan khi gửi ra đường trunk thì k có tag ( untagged: không tag thêm số vlan).
–         Frame nhận vào không có tag (untagged) từ đường trunk sẽ thuộc native vlan.


2. VTP
VTP (VLAN Trunking Protocol) cho phép truyền cấu hình các vlan đến các switch khác trong hệ thống mạng. Lưu ý là chỉ truyền VLAN, không truyền số port gắn trong mỗi VLAN.
Mục đích của VTP là giảm tải số lần cấu hình VLAN giống nhau trên từng switch.
Yêu cầu để VTP hoạt động:
–         Đường nối giữa switch phải lên trunk.
–         Cùng domain, password.
VTP có 3 mode là server, client, transparent. Ở mode transparent, switch chỉ chuyển tiếp thông tin VLAN mà k cập nhật cấu hình.
Lưu ý:
Switch đồng bộ cấu hình VLAN dựa trên số Revision, switch có số Revision cao hơn sẽ đồng bộ cho switch có số Revision thấp hơn, bất chấp ở mode client hay server. Ví dụ: Switch1 chạy ở mode server có số Revision là 3, Switch 2 chạy ở mode client có số Revision là 5, các điều kiện khác đều đều thỏa. Khi đó, Switch 2 vẫn đồng bộ được cho Switch 1(mặc dù sw1 đang ở mode server).
Bạn có thể test bằng cách: Nối 2 SW như ví dụ trên, cấu hình trên sw1 3 vlan: VLAN2, VLAN3, VLAN4. Khi đó SW2 sẽ được đồng bộ và có 3 VLAN 2,3,4. Số Revision là 3. Sau đó, lấy SW2 ra(vd shutdown port nối với sw1), chuyển sang mode server(để có thể thay đổi cấu hình). Ví dụ nhưng bạn thêm hoặc xóa VLAN để số Revision tăng lên, sau đó chuyển sang mode client lại, và gắn vào lại hệ thống (no shutdown). Và show vlan brief và show vtp status để xem