Session Nginx

Session Nginx

Nginx một web services khá mạnh cho hiện tượng C10k . Có rất nhiều cấu hình của nó mà mình đã xem qua . Đa phần sysadmin không tìm hiểu kỹ về nó , đưa ra những tham số rất nguy hiểm cho hệ thống . Và vấn đề giải quyết các session như thế nào luôn làm các sysadmin lúng túng ,đôi khi phó mặc cho Dev phía dưới giải quyết vẫn đề này .

 Trước khi đi vào chi tiết cách giải quyết vấn đề này , đảo qua một chút về các thuật toán liên quan tới cân bằng tài của Nginx .

 • round-robin —Khi Client gửi kết nối tới server , Nginx sẽ tuần tự gửi gói tin tới những backend phía sau . 
 • least-connected — request tiếp theo của client sẽ đc gán tới backend có ít kết nối nhất .
 • ip-hash — Đây là một “hash-funcsion” (chức năng băm ) . Được sử dụng để xác định máy chủ phục vụ dựa trên địa chỉ client .

Mặc định của Nginx sử dụng thuật toán round-robin với cấu hình :

http {
  upstream myapp1 {
    server srv1.example.com;
    server srv2.example.com;
    server srv3.example.com;
  }

  server {
    listen 80;

    location / {
      proxy_pass http://myapp1;
    }
  }
}

Khi muốn sử dụng thuật toán least-connected chỉ cần khai báo

upstream myapp1 {
    least_conn;
    server srv1.example.com;
    server srv2.example.com;
    server srv3.example.com;
  }

Với 2 thuật toán này Nginx hoàn toàn không giữ đc các session giữa client và server backend , điều này phụ thuộc vào phía ứng dụng keep các phiên làm việc tới client có thể dự trên memcache hoặc redit . . .

Thuật toán ip_hash hay còn gọi là ” Session persistence ” hay “Session Sticky ” (duy trì phiên ) sẽ giúp việc giữ các kết nối từ 1 client tới 1 backend trong upstream nhất định . Với ip-hash, địa chỉ IP của client sẽ được sử dụng như một hashing key để xác định máy chủ dịch vụ . Phương pháp này đảm bảo rằng ,những request từ một IP sẽ được 1 máy chủ phục vụ .

upstream myapp1 {
  ip_hash;
  server srv1.example.com;
  server srv2.example.com;
  server srv3.example.com;
}

Nhưng Session persistence có tới 3 phương pháp để lưu trữ các session

1. Session Persistence Method: Cookie Insertion

upstream backend {
  server webserver1;
  server webserver2;

  sticky cookie srv_id expires=1h domain=.example.com path=/;
}

2. Session Persistence Method: Learn

upstream backend {
  server webserver1;
  server webserver2;

  sticky learn create=$upstream_cookie_sessionid
    lookup=$cookie_sessionid
    zone=client_sessions:1m
    timeout=1h;
}

3. Session Persistence Method: Sticky Routes

upstream backend {
  server webserver1 route=a;
  server webserver2 route=b;

  # $var1 and $var2 are run-time variables, calculated for each request
  sticky route $var1 $var2;
}