DevOps ngày 9 – Delegate Access Across AWS Accounts Using IAM Roles

Chào mừng bạn đến Ngày 9 của 100 Ngày DevOps, Ngày 9 này tiếp tục cuộc hành trình khi nói về Quyền truy cập qua các tài khoản AWS bằng cách sử dụng các vai trò IAM

Problem :

Làm thế nào để quản lý và chia sẻ tài nguyên trong các tài khoản AWS khác nhau, tức là Người dùng trong Tài khoản B (Developer) có quyền truy Read-only vào Nhóm S3 trong Tài khoản A (Prodution).

Solution :

IAM sẽ giúp chúng ta làm việc này , bằng cách thiết lập quyền truy cập nhiều tài khoản với các vai trò IAM khác nhau .

Advantage :

  • Bạn không cần thiết lập người dùng IAM riêng lẻ trong mỗi tài khoản AWS
  • Tiếp đến người dùng không cần phải đăng xuất khỏi một tài khoản này và đăng nhập vào 1 tài khoản khác để truy cập tài nguyên của mình .

Pre-requisites :

  • Bạn cần có hai tài khoản AWS (1 Tài khoản A (Prodution) và 1 Tài khoản B (Developer))
  • 1 AWS S3 Bucket được tạo trong Tài khoản A (Prodution)

Chúng ta thực hiện cấu hình cho việc này .

Bước 1 : Tạo Vai trò IAM trong Tài khoản A (Điều này nhằm thiết lập sự tin cậy giữa hai tài khoản)

  • Để lấy ID tài khoản (Nhấp vào người dùng IAM trên bảng điều khiển và nhấp vào My Account )
  • Tiếp theo click Create policy và paste đoạn Json bên dưới vào

Lưu ý : Hãy thay đổi Bucket name thành Bucket name mà bạn muốn chia sẻ với Development Account or bạn có thể chọn S3ReadOnlyPolicy

{
   "Version": "2012-10-17",
   "Statement": [
     {
       "Effect": "Allow",
       "Action": "s3:ListAllMyBuckets",
       "Resource": "*"
     },
     {
       "Effect": "Allow",
       "Action": [
         "s3:ListBucket",
         "s3:GetBucketLocation"
        ],
       "Resource": "arn:aws:s3:::bucket name"
     },
     {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::bucket name/*"
    }
  ]
}
  • Click Next và đặt Role name

Bước 2 : Grant Access cho role

  • Di chuyển đến Role vừa mới tao
  • Sau đó click vào Trust relationships vào chỉnh sửa nó
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::XXXXX:root" <----
      },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {}
    }
  ]
}

Bước 3 : Test lại bằng cách thực hiện chuyển đổi role

  • hãy quay lại Tab Account nhưng lần này bạn chọn vào Switch Role
  • Điền đầy đủ các chi tiết vào như bên dưới .

* Account:  Production / Account A ID
* Role : Role mà chúng ta đã tạo trong Bước 1: S3ReadOnlyAccesstoDevAccount
Display Name : Tên gì mà bạn muốn (Any display name)
* Switch Role

  • sau khi cấu hình xong bạn sẽ thấy như thế này

NOTE : không thể chuyển role khi bạn đang signed với tư cách là người dùng root tài khoản AWS.

  • Bây giờ, bạn hãy mở S3 Console và thử truy cập S3 Bucket có trong Tài khoản A

Cám ơn các bạn đã quan tâm theo dõi , Chúc các bạn Thành công .

3 thoughts on “DevOps ngày 9 – Delegate Access Across AWS Accounts Using IAM Roles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.