DevOps (ngày 7) – AWS S3 Event

Chào mừng bạn quay trở lại đến với Ngày 7 của 100 ngày DevOps, Hãy kéo dài hành trình theo dõi và Alerting DevOps với các sự kiện S3.

Problem Statement :

  • Trong trường hợp thì bất cứ ai xóa đối tượng nào trong nhóm S3, bạn sẽ nhận được thông báo

Solution :

Bạn có thể thực hiện theo 2 cách bên dưới .

  • AWS Console
  • Terraform

What is S3 Event?
Tính năng thông báo của Amazon S3 cho phép bạn nhận thông báo (SNS / SQS / Lambda) khi một số sự kiện (được đề cập dưới đây) xảy ra trong bucket của bạn.

Trong trường hợp này thì những thay đổi trên S3 như PUT, POST, COPY or DELETE , thì những sự kiện (events) đó sẽ được gửi đến (SNS, SQS or LAMBDA)

Bây giờ chúng ta sẽ cấu hình S3 Event .

  • sau đó paste đoạn Json này vào .

{
“Effect”: “Allow”,
“Principal”: {
“AWS”: “*”
},
“Action”: “SNS:Publish”,
“Resource”: “arn:aws:sns:us-west-2:XXXXXX:alarms-topic”, <–SNS Arn
“Condition”: {
“ArnLike”: {
“aws:SourceArn”: “arn:aws:s3:::s3-cloudtrail-bucket-with-terraform-code” <—Bucket name
}
}
}

Sau khi config xong thì chúng ta sẽ test thử là xóa 1 đối tượng trong nhóm S3 .

Như vậy là chúng ta đã config thành công sử dụng AWS CLI .

Tiếp theo sẽ sử dụng 1 phương pháp khác


Terraform Code

provider “aws” {
region = “us-west-2”
}
resource “aws_sns_topic” “topic” {
name = “s3-event-notification-topic”

policy = <<POLICY
{
“Version”:”2012-10-17″,
“Statement”:[{
“Effect”: “Allow”,
“Principal”: {“AWS”:”“}, “Action”: “SNS:Publish”, “Resource”: “arn:aws:sns::*:s3-event-notification-topic”,
“Condition”:{
“ArnLike”:{“aws:SourceArn”:”${aws_s3_bucket.bucket.arn}”}
}
}]
}
POLICY
}

resource “aws_s3_bucket” “bucket” {
bucket = “s3-event-notification-topic-mydemo-bucket”
}

resource “aws_s3_bucket_notification” “bucket_notification” {
bucket = “${aws_s3_bucket.bucket.id}”

topic {
topic_arn = “${aws_sns_topic.topic.arn}”
events = [“s3:ObjectRemoved:*”]
}
}

Như vậy là đã hoàn thành 1 bài liên quan đến S3 Event Alert rồi .

Chúc các bạn thành công .

3 thoughts on “DevOps (ngày 7) – AWS S3 Event

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.